CUNG CẤP THÔNG TIN THEO YÊU CẦU

      Dich vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu giúp cho người sử dụng tiếp cận và sở hữu những sản phẩm thông tin do Thư viện cung cấp, bao gồm:

 

  • Photo tài liệu: Thư viện cung cấp cho người dử dụng một phần nội dung tài liệu (tuân thủ quy định về luật bản quyền)

  •  Scan tài liệu theo yêu cầu bằng thiết bị chuyên dụng

  • In tài liệu từ các nguồn theo yêu cầu của người sử dụng
  • Chỉnh sửa, trình bày bài viết theo các quy định của Nhà trường
  • Cung cấp thông tin về tài liệu theo yêu cầu của người sử dụng (bao gồm thông tin về tài liệu trong và ngoài Thư viện và trên các Cơ sở dữ liệu khai thác ngoài tài nguyên của Thư viện)
  • Cung cấp dịch vụ đào tạo người sử dụng (đối với các đối tác bên ngoài)

 

Bình luận