ĐÀO TẠO NGƯỜI DÙNG TIN

       Nhằm giúp cho người sử dụng của Thư viện đại học Hà Nội khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên, các trang thiết bị hỗ trợ học tập, giảng dạy và nghiên cứu. Thư viện luôn thường xuyên tổ chức các khóa/lớp đào tạo tập chung vào các nội dung như sau:

  • Hướng dẫn sử dụng Thư viện: Giúp người sử dụng khai thác các nguồn tài nguyên trong Thư viện. Biết và tuân thủ các quy định của Thư viện đối với người sử dụng.

  • Đào tạo Kỹ năng thông tin: Giúp người sử dụng nâng cao kỹ năng tìm kiếm, đánh giá và sử dụng hiệu quả các nguồn thông tin thông qua sử dụng công cụ tra cứu của thư viện và các nguồn thông tin trên mạng internet.

  • Hướng dẫn sử dụng phần mềm và các Cơ sở dữ liệu điện tử (Endnote, Zotero;CSDL Turnitin; CSDL iThenticate) : Hỗ trợ người sử dụng trong việc trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo tự động; Khai thác tài liệu về phương pháp nghiên cứu khoa học và Kiểm soát đạo văn.

       Bên cạnh các khóa/lớp đào tạo được tổ chức tại Thư viện Đại học Hà Nội, dịch vụ đào tạo người dùng tin cũng được triển khai đến các Khoa trong toàn trường để hỗ trợ công tác giảng dạy của Khoa (các tiết học về khai thác thông tin, cách tiếp cận và trích dẫn tài liệu,…).

Bình luận