GIỚI THIỆU SÁCH NHÂN KỶ NIỆM 69 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954 - 10/10/2023)

HỒ CHÍ MINH HÀNH TRÌNH ĐẾN THẮNG LỢI
Cuốn sách tập hợp nhiều tư liệu quý, nhiều bài viết (song ngữ Việt-Anh) cùng rất nhiều hình ảnh về Bác Hồ kính yêu trong hành trình tìm đường cứu nước và lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác…
Nội dung cuốn sách bao gồm bảy phần.
Phần I: Từ làng Sen đến bến Nhà Rồng (1890-1911;
Phần II: Ba mươi năm bôn ba nước ngoài tìm đường cứu nước (1911-1941);
Phần III: Trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, sáng lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1941-1945);
Phần IV: Những ngày độc lập đầu tiên (1945-1946);
Phần V: Lãnh đạo cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp (1946-1954);
Phần VI: Lãnh đạo công cuộc khôi phục kinh tế, xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc (1954-1969);
Phần VII: Người anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất.
Hành trình ba mươi năm của Người gắn liền với 9 năm kháng chiến chống Pháp mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu”, gắn liền với công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa, chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc, đấu tranh thống nhất đất nước ở miền Nam…
Trong cuốn sách, bên cạnh các hoạt động đối ngoại để mở rộng quan hệ và khẳng định vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế, trong 15 năm lãnh đạo sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng Trung ương Đảng sáng suốt đề ra đường lối đúng đắn cho cách mạng Việt Nam, cùng một lúc thực hiện hai nhiệm vụ cách mạng: Đưa miền Bắc tiến lên Chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà. 

BÁC HỒ VỚI HÀ NỘI VÀ NHỮNG NĂM THÁNG KHÔNG THỂ NÀO QUÊN.
Cuốn sách Bác Hồ và những năm tháng không thể nào quên của nhóm biên soạn Nguyễn Hoàng Diệp, Nguyễn Phương Thanh, Nguyễn Nữ Hoàng Anh là cuốn sách bao gồm các câu chuyện ngắn kể về Bác Hồ – vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.
Cuốn sách gồm 04 Phần
Phần A: Bác Hồ với Hà Nội
Phần B: Bác Hồ với nhân dân thủ đô
Phần C: Bác Hồ trong mắt bạn bè quốc tế
Phần D:….. Và ngày Bác đi xa

TỔNG KẾT CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP THẮNG LỢI VÀ BÀI HỌC
Sau khi kết thúc cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai, kết thúc cuộc chiến tranh cách mạng kéo dài 30 năm (1945-1975), Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị để tiến hành tổng kết sự lãnh đạo, chỉ đạo kháng chiến và chiến tranh của Đảng do Đại tướng Đoàn Khuê, Đại tướng Văn Tiến Dũng, Thượng tướng Trần Văn Quang lãnh đạo.
Ban Chỉ đạo đã huy động một lực lượng đông đảo các nhà khoa học trong và ngoài quân đội, các tướng lĩnh, sĩ quan dày dạn trận mạc, am tường sâu sắc về chiến tranh cách mạng và quá trình Đảng lãnh đạo, chỉ đạo chiến tranh tham gia biên soạn các công trình tổng kết. Ban Chỉ đạo đã tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm khoa học để lấy ý kiến góp ý cho công trình. Bộ Chính trị đã nhiều lần cho ý kiến trước khi công trình tổng kết. Vì vậy, các công trình tổng kết chiến tranh cách mạng của Đảng là sản phẩm khoa học của tập thể, tập trung trí tuệ của nhiều cơ quan khoa học, nhiều nhà lãnh đạo chính trị, quân sự và đông đảo các nhà khoa học.
Cuốn sách Tổng kết cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp - Thắng lợi và bài học là công trình được nghiên cứu và soạn thảo công phu, kế thừa những thành tựu của những lần tổng kết trước, có những bước phát triển mới theo tư duy chính trị - quân sự không ngừng được hoàn thiện và đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nội dung kết cấu cuốn sách gồm:
Phần mở đầu: Bối cảnh lịch sử - nguồn gốc chiến tranh - tính chất và đặc điểm của cuộc kháng chiến
Phần thứ nhất: Quá trình phát triển của cuộc kháng chiến và sự lãnh đạo, chỉ đạo chiến tranh của Đảng
Phần thứ hai: Bài học kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
Cùng với các công trình Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước - Thắng lợi và bài học;Chiến tranh cách mạng Việt Nam 1945-1975 - Thắng lợi và bài học, công trình này góp phần quan trọng vào việc tổng kết 30 năm Đảng ta lãnh đạo chiến tranh yêu nước, chiến tranh cách mạng, chiến tranh nhân dân; rút ra bài học kinh nghiệm lớn - là những di sản quý báu mới của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho thế hệ ngày nay và các thế hệ mai sau trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

HÀ NỘI TRONG CUỘC VẬN ĐỘNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX
Lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng vào cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX là một đề tài chứa nội dung phong phú, giàu ý nghĩa. Nhằm làm rõ hơn mối quan hệ giữa phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp của Hà Nội cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, cũng như vị trí và ảnh hưởng đối với phong trào cả nước và ngược lại, nhóm tác giả do Đinh Xuân Lâm làm Chủ biên
Cuốn sách gồm có 5 chương nghiên cứu tổng quan về lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp của Nhân dân Hà Nội cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Cùng với việc liệt kê những sự kiện liên quan đến lịch sử kháng chiến của Hà Nội, quyển sách còn hướng đến làm sáng tỏ các bước phát triển của phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Hà Nội; vai trò của Hà Nội trong cuộc vận động giải phóng dân tộc của Nhân dân cả nước; mối quan hệ hữu cơ, mật thiết giữa Nhân dân Hà Nội với Nhân dân cả nước trong quá trình chống thực dân Pháp xâm lược và giành lại nền độc lập dân tộc; những nét đặc thù riêng của Hà Nội trong phong trào chống Pháp chung của cả nước; các đánh giá về các nhân vật và sự kiện lịch sử có liên quan trực tiếp và gián tiếp tới phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

ĐẤU TRANH CỦA CÁC CHIẾN SĨ YÊU NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG TẠI NHÀ TÙ HỎA LÒ
Cuốn sách được ra đời nhân dịp kỉ niệm 40 năm ngày giải phóng thủ đô (10-10-1954 - 10-10-1994) và kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc Việt Nam trong năm 1995, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn: Đấu tranh của các chiến sĩ yêu nước và cách mạng tại nhà tù Hỏa Lò (1899-1954). Đây là một công trình nghiên cứu của tập thể tác giả do PGS, PTS Trịnh Nhu chủ biên dưới sự chỉ đạo về nội dung của Sở Văn hoa thông tin Hà Nội và Viện Lịch sử Đảng thuộc Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hô Chí Minh. Cuốn sách là một tài liệu quý góp phân giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta, nhất là cho thế hệ trẻ, trong sự nghiệp đấu tranh thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh theo đường lội đổi mới của Đảng.Cuốn sác gồm 3 chương

  • Chương 1: Quá trình xây dựng nhà tù Hỏa lò. Thế hệ tù chính trị đầu tiên (1899-1930)
  • Chương 2: Sinh hoạt và đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng tại nhà tù Hỏa lò từ 1930-1954
  • Chương 3: Đối đầu với chính quyền thực dân tại nhà tù Hỏa lò trong kháng chiến chống Pháp