Dòng Nội dung
1
2
3
Florida, my Eden / Frederic B. Stresau.
Port Salerno, Fla. : Florida Classics Library, 1986.
viii, 301 p. : ill. (some col.) ; 24 cm.4
Kiến trúc nhà ba gian Việt Nam với sự ảnh hưởng của phong thủy Trung Hoa / Lê Mai Hương ; Ngô Thanh Hương hướng dẫn. // Kỷ yếu hội thảo khoa học sinh viên Khoa tiếng Trung Quốc 5/2020
Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2020
tr. 224-234

Bài viết tập trung nghiên cứu về kiến trúc nhà ba gian Việt Nam cùng với sự ảnh hưởng của phong thủy. Từ đó, cung cấp cho người đọc một góc nhìn tổng quát, đúng đắn hơn về khoa học phong thủy, về kiến trúc Việt Nam, góp phần tăng thêm niềm tự hào dân tộc.

5