• Bài trích
  • Áp dụng kĩ thuật phân tích văn bản vào đọc hiểu và dịch thuật /

Tác giả CN Vũ, Hải Ngân.
Nhan đề Áp dụng kĩ thuật phân tích văn bản vào đọc hiểu và dịch thuật /Vũ Hải Ngân ; Nguyễn Thị Tú Anh hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội :Đại học Hà Nội,2020
Mô tả vật lý tr. 442-453
Tóm tắt Bài viết nhấn mạnh vào mối tương quan giữa kĩ năng phân tích, đọc hiểu văn bản với loại hình dịch viết.
Thuật ngữ chủ đề Dịch thuật-Phân tích văn bản
Thuật ngữ chủ đề Kĩ năng đọc hiểu-Phân tích văn bản
Từ khóa tự do Dịch thuật
Từ khóa tự do Kĩ năng đọc hiểu
Từ khóa tự do Áp dụng
Từ khóa tự do Phân tích văn bản
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Tú Anh.
Nguồn trích Kỷ yếu hội nghị khoa học sinh viên Khoa tiếng Pháp. - 2020
000 00000nab#a2200000ui#4500
00164545
0022
0045571A929-09D0-4BB9-A8B0-6182417E577B
005202201170914
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20220117091413|bhuongnt|y20220117091346|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
1000 |aVũ, Hải Ngân.
24510|aÁp dụng kĩ thuật phân tích văn bản vào đọc hiểu và dịch thuật /|cVũ Hải Ngân ; Nguyễn Thị Tú Anh hướng dẫn.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2020
300 |atr. 442-453
520 |aBài viết nhấn mạnh vào mối tương quan giữa kĩ năng phân tích, đọc hiểu văn bản với loại hình dịch viết.
65017|aDịch thuật|xPhân tích văn bản
65017|aKĩ năng đọc hiểu|xPhân tích văn bản
6530 |aDịch thuật
6530 |aKĩ năng đọc hiểu
6530 |aÁp dụng
6530 |aPhân tích văn bản
7000 |aNguyễn, Thị Tú Anh.
773 |tKỷ yếu hội nghị khoa học sinh viên Khoa tiếng Pháp|g2020
890|a0|b0|c0|d0

Không có liên kết tài liệu số nào