• Bài trích
  • Những yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn ngành truyền thông doanh nghiệp, Khoa tiếng Pháp, trường Đại học Hà Nội của sinh viên K19 /

Tác giả CN Nguyễn, Thị Thu Huyền.
Nhan đề Những yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn ngành truyền thông doanh nghiệp, Khoa tiếng Pháp, trường Đại học Hà Nội của sinh viên K19 /Nguyễn Thị Thu Huyền, Trần Phương Thảo ; Nguyễn Yến Nhi hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội :Đại học Hà Nội,2020
Mô tả vật lý tr. 454-478
Tóm tắt Bài viết trình bày những yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn ngành truyền thông doanh nghiệp, Khoa tiếng Pháp, trường Đại học Hà Nội của sinh viên K19.
Thuật ngữ chủ đề Truyền thông doanh nghiệp-Tuyển sinh-Yếu tố ảnh hưởng
Từ khóa tự do Yếu tố ảnh hưởng
Từ khóa tự do Truyền thông doanh nghiệp
Từ khóa tự do Tuyển sinh
Tác giả(bs) CN Trần, Phương Thảo.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Yến Nhi.
Nguồn trích Kỷ yếu hội nghị khoa học sinh viên Khoa tiếng Pháp. - 2020
000 00000nab#a2200000ui#4500
00164546
0022
004839C4B10-5513-41E9-BBAC-9F1B44FC3E12
005202201170926
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20220117092635|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
1000 |aNguyễn, Thị Thu Huyền.
24510|aNhững yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn ngành truyền thông doanh nghiệp, Khoa tiếng Pháp, trường Đại học Hà Nội của sinh viên K19 /|cNguyễn Thị Thu Huyền, Trần Phương Thảo ; Nguyễn Yến Nhi hướng dẫn.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2020
300 |atr. 454-478
520 |aBài viết trình bày những yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn ngành truyền thông doanh nghiệp, Khoa tiếng Pháp, trường Đại học Hà Nội của sinh viên K19.
65017|aTruyền thông doanh nghiệp|xTuyển sinh|xYếu tố ảnh hưởng
6530 |aYếu tố ảnh hưởng
6530 |aTruyền thông doanh nghiệp
6530 |aTuyển sinh
7000 |aTrần, Phương Thảo.
7000 |aNguyễn, Yến Nhi.
773 |tKỷ yếu hội nghị khoa học sinh viên Khoa tiếng Pháp|g2020
890|a0|b0|c0|d0

Không có liên kết tài liệu số nào