• Bài trích
  • Application de l'asmr dans la publicité des marques /

Tác giả CN Trần, Thị Phương Thảo.
Nhan đề Application de l'asmr dans la publicité des marques /Trần Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Thủy ; Đặng Thị Việt Hòa hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội :Đại học Hà Nội,2020
Mô tả vật lý tr. 479-500
Thuật ngữ chủ đề Quảng cáo-Ứng dụng
Từ khóa tự do Thương hiệu
Từ khóa tự do Ứng dụng
Từ khóa tự do Quảng cáo
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thủy.
Tác giả(bs) CN Đặng, Thị Việt Hòa.
Nguồn trích Kỷ yếu hội nghị khoa học sinh viên Khoa tiếng Pháp. - 2020
000 00000nab#a2200000u##4500
00164547
0022
0046F719E18-CE2D-4FA6-AC88-3D3EEDBF619D
005202201170938
008220117s2020 vm fre
0091 0
039|y20220117093838|zhuongnt
0410 |afre
044 |avm
1000 |aTrần, Thị Phương Thảo.
24510|aApplication de l'asmr dans la publicité des marques /|cTrần Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Thủy ; Đặng Thị Việt Hòa hướng dẫn.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2020
300 |atr. 479-500
65017|aQuảng cáo|xỨng dụng
6530 |aThương hiệu
6530 |aỨng dụng
6530 |aQuảng cáo
7000 |aNguyễn, Thị Thủy.
7000 |aĐặng, Thị Việt Hòa.
773 |tKỷ yếu hội nghị khoa học sinh viên Khoa tiếng Pháp|g2020
890|a0|b0|c0|d0

Không có liên kết tài liệu số nào