• Bài trích
  • Khảo sát tình hình học tập tiếng Trung Quốc của sinh viên năm thứ nhất T19 Khoa tiếng Trung Quốc, Trường Đại học Hà Nội /

Tác giả CN Hà, Phương Thảo.
Nhan đề Khảo sát tình hình học tập tiếng Trung Quốc của sinh viên năm thứ nhất T19 Khoa tiếng Trung Quốc, Trường Đại học Hà Nội /Hà Phương Thảo ; Nguyễn Thị Thanh Huyền hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội :Đại học Hà Nội,2020
Mô tả vật lý tr. 9-17
Tóm tắt Bài viết tập trung khảo sát tình hình học tập của sinh viên năm thứ nhất T19 Khoa tiếng Trung Quốc Trường Đại học Hà Nội. Đồng thời, đưa ra một số đề xuất kiến nghị phù hợp vừa giúp các bạn sinh viên cải thiện tình hình học tập vừa giúp các thầy cô giáo có những thay đổi trong phương pháp giảng dạy giúp cho việc học tập của sinh viên ngày một tốt hơn.
Thuật ngữ chủ đề Học tập-Khảo sát
Từ khóa tự do Khảo sát
Từ khóa tự do Sinh viên
Từ khóa tự do Học tập
Từ khóa tự do Trường Đại học Hà Nội
Từ khóa tự do Khoa tiếng Trung Quốc
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thanh Huyền.
Nguồn trích Kỷ yếu hội thảo khoa học sinh viên Khoa tiếng Trung Quốc. - 5/2020
000 00000nab#a2200000ui#4500
00164549
0022
004331CF340-C514-42B6-802B-0712DD66A3BA
005202201171121
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20220117112129|bhuongnt|y20220117112101|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
1000 |aHà, Phương Thảo.
24510|aKhảo sát tình hình học tập tiếng Trung Quốc của sinh viên năm thứ nhất T19 Khoa tiếng Trung Quốc, Trường Đại học Hà Nội /|cHà Phương Thảo ; Nguyễn Thị Thanh Huyền hướng dẫn.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2020
300 |atr. 9-17
520 |aBài viết tập trung khảo sát tình hình học tập của sinh viên năm thứ nhất T19 Khoa tiếng Trung Quốc Trường Đại học Hà Nội. Đồng thời, đưa ra một số đề xuất kiến nghị phù hợp vừa giúp các bạn sinh viên cải thiện tình hình học tập vừa giúp các thầy cô giáo có những thay đổi trong phương pháp giảng dạy giúp cho việc học tập của sinh viên ngày một tốt hơn.
65017|aHọc tập|xKhảo sát
6530 |aKhảo sát
6530 |aSinh viên
6530 |aHọc tập
6530 |aTrường Đại học Hà Nội
6530 |aKhoa tiếng Trung Quốc
7000 |aNguyễn, Thị Thanh Huyền.
773 |tKỷ yếu hội thảo khoa học sinh viên Khoa tiếng Trung Quốc|g5/2020
890|a0|b0|c0|d0

Không có liên kết tài liệu số nào