• Bài trích
  • Khảo sát về thực trạng học tập và sử dụng phó từ tần suất trong tiếng Trung Quốc của sinh viên Khoa tiếng Trung Quốc, Trường Đại học Hà Nội /

Tác giả CN Lương, Thị Hà Giang.
Nhan đề Khảo sát về thực trạng học tập và sử dụng phó từ tần suất trong tiếng Trung Quốc của sinh viên Khoa tiếng Trung Quốc, Trường Đại học Hà Nội /Lương Thị Hà Giang ; Ngô Thanh Hương hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội :Đại học Hà Nội,2020
Mô tả vật lý tr. 27-33
Tóm tắt Bài viết khảo sát về thực trạng học tập và sử dụng phó từ tần suất trong tiếng Trung Quốc của sinh viên Khoa tiếng Trung Quốc, Trường Đại học Hà Nội.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Trung Quốc-Phó từ
Từ khóa tự do Phó từ
Từ khóa tự do Học tập
Từ khóa tự do Tiếng Trung Quốc
Từ khóa tự do Tần suất
Tác giả(bs) CN Ngô, Thanh Hương.
Nguồn trích Kỷ yếu hội thảo khoa học sinh viên Khoa tiếng Trung Quốc. - 5/2020
000 00000nab#a2200000ui#4500
00164551
0022
004E369AABD-9E18-4DD3-8DE7-36E85A1F8356
005202201171422
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20220117142225|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
1000 |aLương, Thị Hà Giang.
24510|aKhảo sát về thực trạng học tập và sử dụng phó từ tần suất trong tiếng Trung Quốc của sinh viên Khoa tiếng Trung Quốc, Trường Đại học Hà Nội /|cLương Thị Hà Giang ; Ngô Thanh Hương hướng dẫn.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2020
300 |atr. 27-33
520 |aBài viết khảo sát về thực trạng học tập và sử dụng phó từ tần suất trong tiếng Trung Quốc của sinh viên Khoa tiếng Trung Quốc, Trường Đại học Hà Nội.
65017|aTiếng Trung Quốc|xPhó từ
6530 |aPhó từ
6530 |aHọc tập
6530|aTiếng Trung Quốc
6530|aTần suất
7000 |aNgô, Thanh Hương.
773 |tKỷ yếu hội thảo khoa học sinh viên Khoa tiếng Trung Quốc|g5/2020
890|a0|b0|c0|d0

Không có liên kết tài liệu số nào