• Bài trích
  • Bước đầu nghiên cứu mối tương quan giữa hiện tượng hài âm trong tiếng Trung và phong tục, tập quán của người Trung Quốc /

Tác giả CN Đinh, Thị Linh.
Nhan đề Bước đầu nghiên cứu mối tương quan giữa hiện tượng hài âm trong tiếng Trung và phong tục, tập quán của người Trung Quốc /Đinh Thị Linh ; Trần Trà My hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội :Đại học Hà Nội,2020
Mô tả vật lý tr. 75-87
Tóm tắt Bài báo bước đầu nghiên cứu về mối tương quan giữa hiện tượng hài âm khác nghĩa trong tiếng Trung hiện đại và phong tục, tập quán của người Trung Quốc. Từ đó phân tích nêu rõ những đặc điểm tâm lí, tư duy và văn hóa cũng như tầm ảnh hưởng của hiện tượng nêu trên. Trên cơ sở đó ứng dụng vào các lĩnh vực đời sống xã hội khi sử dụng tiếng Trung.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Trung Quốc-Hài âm khác nghĩa
Từ khóa tự do Tiếng Trung Quốc
Từ khóa tự do Phong tục tập quán
Từ khóa tự do Hài âm
Từ khóa tự do Hài âm khác nghĩa
Tác giả(bs) CN Trần, Trà My.
Nguồn trích Kỷ yếu hội thảo khoa học sinh viên Khoa tiếng Trung Quốc. - 5/2020
000 00000nab#a2200000ui#4500
00164552
0022
0042CC0A5ED-D346-4583-9EAB-6B6A61235825
005202201171559
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20220117155903|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
1000 |aĐinh, Thị Linh.
24510|aBước đầu nghiên cứu mối tương quan giữa hiện tượng hài âm trong tiếng Trung và phong tục, tập quán của người Trung Quốc /|cĐinh Thị Linh ; Trần Trà My hướng dẫn.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2020
300 |atr. 75-87
520 |aBài báo bước đầu nghiên cứu về mối tương quan giữa hiện tượng hài âm khác nghĩa trong tiếng Trung hiện đại và phong tục, tập quán của người Trung Quốc. Từ đó phân tích nêu rõ những đặc điểm tâm lí, tư duy và văn hóa cũng như tầm ảnh hưởng của hiện tượng nêu trên. Trên cơ sở đó ứng dụng vào các lĩnh vực đời sống xã hội khi sử dụng tiếng Trung.
65017|aTiếng Trung Quốc|xHài âm khác nghĩa
6530 |aTiếng Trung Quốc
6530 |aPhong tục tập quán
6530 |aHài âm
6530 |aHài âm khác nghĩa
7000 |aTrần, Trà My.
773 |tKỷ yếu hội thảo khoa học sinh viên Khoa tiếng Trung Quốc|g5/2020
890|a0|b0|c0|d0

Không có liên kết tài liệu số nào