• Bài trích
  • Bước đầu nghiên cứu lịch sử biên dịch Việt Nam /

Nhan đề Bước đầu nghiên cứu lịch sử biên dịch Việt Nam /Hà Ngọc Tuân,...
Thông tin xuất bản Hà Nội :Đại học Hà Nội,2020
Mô tả vật lý tr. 117-128
Tóm tắt Bài viết khái quát quá trình phát triển lịch sử biên dịch tiếng Việt trên 3 loại chữ của tiếng Việt, đó là chữ Hán, chữ Nôm và chữ quốc ngữ.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Việt-Biên dịch-Nghiên cứu
Từ khóa tự do Biên dịch
Từ khóa tự do Chữ Nôm
Từ khóa tự do Chữ quốc ngữ
Từ khóa tự do Chữ Hán
Từ khóa tự do Tiếng Việt
Nguồn trích Kỷ yếu hội thảo khoa học sinh viên Khoa tiếng Trung Quốc. - 5/2020
000 00000nab#a2200000ui#4500
00164555
0022
00439F3169E-FA15-4F6E-991A-0D460910196B
005202201171639
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20220117163948|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
24500|aBước đầu nghiên cứu lịch sử biên dịch Việt Nam /|cHà Ngọc Tuân,...
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2020
300 |atr. 117-128
520 |aBài viết khái quát quá trình phát triển lịch sử biên dịch tiếng Việt trên 3 loại chữ của tiếng Việt, đó là chữ Hán, chữ Nôm và chữ quốc ngữ.
65017|aTiếng Việt|xBiên dịch|xNghiên cứu
6530 |aBiên dịch
6530 |aChữ Nôm
6530 |aChữ quốc ngữ
6530 |aChữ Hán
6530 |aTiếng Việt
773 |tKỷ yếu hội thảo khoa học sinh viên Khoa tiếng Trung Quốc|g5/2020
890|a0|b0|c0|d0

Không có liên kết tài liệu số nào