• Bài trích
  • Tìm hiểu đặc điểm thi pháp thơ đường /

Nhan đề Tìm hiểu đặc điểm thi pháp thơ đường /Lương Ngọc Anh,...
Thông tin xuất bản Hà Nội :Đại học Hà Nội,2020
Mô tả vật lý tr. 161-172
Tóm tắt Bài viết đóng góp một cách nhìn hệ thống, khái quát về vấn đề thi pháp thơ Đường thông qua việc tiếp cận thi pháp thơ Đường trên các bình diện nghệ thuật
Thuật ngữ chủ đề Thơ Đường-Thi pháp-Đặc điểm
Từ khóa tự do Thơ Đường
Từ khóa tự do Thi pháp
Từ khóa tự do Đặc điểm
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Hải Anh.
Tác giả(bs) CN Lương, Ngọc Anh.
Tác giả(bs) CN Bùi, Hồng Hạnh.
Tác giả(bs) CN Dương, Đại Rạng Đông
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thu Phương.
Nguồn trích Kỷ yếu hội thảo khoa học sinh viên Khoa tiếng Trung Quốc. - 5/2020
000 00000nab#a2200000ui#4500
00164557
0022
004B89091C3-8D9C-4AF8-A0F2-8B4B8EAD8EB8
005202201181502
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20220118150200|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
24500|aTìm hiểu đặc điểm thi pháp thơ đường /|cLương Ngọc Anh,...
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2020
300 |atr. 161-172
520 |aBài viết đóng góp một cách nhìn hệ thống, khái quát về vấn đề thi pháp thơ Đường thông qua việc tiếp cận thi pháp thơ Đường trên các bình diện nghệ thuật
65017|aThơ Đường|xThi pháp|xĐặc điểm
6530 |aThơ Đường
6530 |aThi pháp
6530 |aĐặc điểm
7000 |aTrần, Thị Hải Anh.
7000 |aLương, Ngọc Anh.
7000 |aBùi, Hồng Hạnh.
7000 |aDương, Đại Rạng Đông
7000|aNguyễn, Thị Thu Phương.
773 |tKỷ yếu hội thảo khoa học sinh viên Khoa tiếng Trung Quốc|g5/2020
890|a0|b0|c0|d0

Không có liên kết tài liệu số nào