• Bài trích
  • Sinh viên trường Đại học Ngoại thương nhìn nhận về việc dạy và học tiếng Pháp thương mại như thế nào ? = Representations de l'enseignement/apprentissage du Français commercial a l'esce de Hanoi /

Tác giả CN Đỗ, Thị Thu Giang.
Nhan đề Sinh viên trường Đại học Ngoại thương nhìn nhận về việc dạy và học tiếng Pháp thương mại như thế nào ? = Representations de l'enseignement/apprentissage du Français commercial a l'esce de Hanoi /Đỗ Thị Thu Giang.
Thông tin xuất bản Hà Nội :Đại học Hà Nội,2014
Mô tả vật lý tr. 71-81
Tóm tắt Dựa trên kết quả nghiên cứu, tác giả bài viết kết luận: sinh viên Trường Đại học Ngoại thương suy nghĩ một cách tiêu cực về tiếng Pháp thương mại. Môn học quan trọng này trong suy nghĩ của sinh viên đang mang một hình ảnh xấu.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Pháp thương mại-Giảng dạy-Học tập
Từ khóa tự do Giảng dạy
Từ khóa tự do Học tập
Từ khóa tự do Tiếng Pháp thương mại
Nguồn trích Tạp chí khoa học ngoại ngữ. - Số 41/2014
000 00000nab#a2200000u##4500
00165680
0022
00466B57C39-9D8B-4F10-9BE0-6892802BB435
005202206221019
008220622s2014 vm fre
0091 0
022 |a18592503
039|y20220622101915|zhuongnt
0410 |afre
044 |avm
1000 |aĐỗ, Thị Thu Giang.
24510|aSinh viên trường Đại học Ngoại thương nhìn nhận về việc dạy và học tiếng Pháp thương mại như thế nào ? = Representations de l'enseignement/apprentissage du Français commercial a l'esce de Hanoi /|cĐỗ Thị Thu Giang.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2014
300 |atr. 71-81
520 |aDựa trên kết quả nghiên cứu, tác giả bài viết kết luận: sinh viên Trường Đại học Ngoại thương suy nghĩ một cách tiêu cực về tiếng Pháp thương mại. Môn học quan trọng này trong suy nghĩ của sinh viên đang mang một hình ảnh xấu.
65017|aTiếng Pháp thương mại|xGiảng dạy|xHọc tập
6530 |aGiảng dạy
6530 |aHọc tập
6530 |aTiếng Pháp thương mại
773 |tTạp chí khoa học ngoại ngữ|gSố 41/2014

Không có liên kết tài liệu số nào