• Bài trích
  • Văn bản văn học: tài liệu hỗ trợ dạy/học ngoại ngữ và liên văn hóa = Le texte littéraire comme support de l'enseignement/apprentissage d'une langue etrangere et de l'interculturel /

Tác giả CN Nguyễn, Văn Nhân.
Nhan đề Văn bản văn học: tài liệu hỗ trợ dạy/học ngoại ngữ và liên văn hóa = Le texte littéraire comme support de l'enseignement/apprentissage d'une langue etrangere et de l'interculturel /Nguyễn Văn Nhân.
Thông tin xuất bản Hà Nội :Đại học Hà Nội,2014
Mô tả vật lý tr. 82-91
Tóm tắt Bài viết đề cập đến vấn đề tiếp xúc liên văn hóa. Sau khi nêu định nghĩa khái quát một số khái niệm căn bản liên quan đến liên văn hóa, xung đột văn hóa, bản sắc văn hóa, tác giả đề cập đến vấn đề giản gdayj liên văn hóa và đề xuất bài tập ứng dụng trên cơ sở khai thác tác phẩm "À l'étranger" của nhà văn Nicole Malinconi.
Thuật ngữ chủ đề Ngoại ngữ-Giảng dạy-Học tập-Tài liệu hỗ trợ
Từ khóa tự do Giảng dạy
Từ khóa tự do Học tập
Từ khóa tự do Liên văn hóa
Từ khóa tự do Ngoại ngữ
Từ khóa tự do Tài liệu hỗ trợ
Nguồn trích Tạp chí khoa học ngoại ngữ. - Số 41/2014
000 00000nab#a2200000u##4500
00165681
0022
00409B513CE-17E0-46D4-AD5B-9E869777B677
005202206221046
008220622s2014 vm fre
0091 0
022 |a18592503
039|y20220622104658|zhuongnt
0410 |afre
044 |avm
1000 |aNguyễn, Văn Nhân.
24510|aVăn bản văn học: tài liệu hỗ trợ dạy/học ngoại ngữ và liên văn hóa = Le texte littéraire comme support de l'enseignement/apprentissage d'une langue etrangere et de l'interculturel /|cNguyễn Văn Nhân.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2014
300 |atr. 82-91
520 |aBài viết đề cập đến vấn đề tiếp xúc liên văn hóa. Sau khi nêu định nghĩa khái quát một số khái niệm căn bản liên quan đến liên văn hóa, xung đột văn hóa, bản sắc văn hóa, tác giả đề cập đến vấn đề giản gdayj liên văn hóa và đề xuất bài tập ứng dụng trên cơ sở khai thác tác phẩm "À l'étranger" của nhà văn Nicole Malinconi.
65017|aNgoại ngữ|xGiảng dạy|xHọc tập|xTài liệu hỗ trợ
6530 |aGiảng dạy
6530 |aHọc tập
6530 |aLiên văn hóa
6530 |aNgoại ngữ
6530 |aTài liệu hỗ trợ
773 |tTạp chí khoa học ngoại ngữ|gSố 41/2014

Không có liên kết tài liệu số nào