• Bài trích
  • Giảng dạy tiếng Bồ Đào Nha ở Trung Quốc và châu Á: Sự bùng nổ và thay đổi mô hình = Ensino do Português na China e na Ásia: Erupção e mudança de paradigma /

Tác giả CN André, Carlos Ascenso.
Nhan đề Giảng dạy tiếng Bồ Đào Nha ở Trung Quốc và châu Á: Sự bùng nổ và thay đổi mô hình = Ensino do Português na China e na Ásia: Erupção e mudança de paradigma /Carlos Ascenso André.
Thông tin xuất bản Hà Nội :Đại học Hà Nội,2014
Mô tả vật lý tr. 109-117
Tóm tắt Bài viết phân tích quá trình phát triển và chỉ ra rằng quá trình này đòi hỏi phải có sự thay đổi trong mô hình và thay đổi sâu sắc trong chính sách về ngôn ngữ, trong phương pháp và trong lựa chọn.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Bồ Đào Nha-Giảng dạy
Từ khóa tự do Châu Á
Từ khóa tự do Giảng dạy
Từ khóa tự do Tiếng Bồ Đào Nha
Từ khóa tự do Trung Quốc
Nguồn trích Tạp chí khoa học ngoại ngữ. - Số 41/2014
000 00000nab#a2200000u##4500
00165684
0022
004E551E8D4-D412-4E8C-BC94-8647CAAD2C63
005202206230817
008220623s2014 vm por
0091 0
022 |a18592503
039|y20220623081719|zhuongnt
0410 |apor
044 |avm
1001 |aAndré, Carlos Ascenso.
24510|aGiảng dạy tiếng Bồ Đào Nha ở Trung Quốc và châu Á: Sự bùng nổ và thay đổi mô hình = Ensino do Português na China e na Ásia: Erupção e mudança de paradigma /|cCarlos Ascenso André.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2014
300 |atr. 109-117
520 |aBài viết phân tích quá trình phát triển và chỉ ra rằng quá trình này đòi hỏi phải có sự thay đổi trong mô hình và thay đổi sâu sắc trong chính sách về ngôn ngữ, trong phương pháp và trong lựa chọn.
65017|aTiếng Bồ Đào Nha|xGiảng dạy
6530 |aChâu Á
6530 |aGiảng dạy
6530 |aTiếng Bồ Đào Nha
6530 |aTrung Quốc
773 |tTạp chí khoa học ngoại ngữ|gSố 41/2014

Không có liên kết tài liệu số nào