• Bài trích
  • Tiếng Bồ Đào Nha ở Braxin = A lisngua Portuguesa no Brasil /

Tác giả CN Đoàn, Thị Thu Hiền.
Nhan đề Tiếng Bồ Đào Nha ở Braxin = A lisngua Portuguesa no Brasil /Đoàn Thị Thu Hiền.
Thông tin xuất bản Hà Nội :Đại học Hà Nội,2014
Mô tả vật lý tr. 118-125
Tóm tắt Bài viết đề cập đến sự hình thành và các giai đoạn phát triển của tiếng Bồ Đào Nha Braxin, đồng thời giới thiệu một số nét khác biệt giữa tiếng Bồ Đào Nha Braxin và tiếng Bồ Đào Nha châu Âu.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Bồ Đào Nha-Braxin
Từ khóa tự do Braxin
Từ khóa tự do Tiếng Bồ Đào Nha
Nguồn trích Tạp chí khoa học ngoại ngữ. - Số 41/2014
000 00000nab#a2200000u##4500
00165685
0022
004CA0F7B51-250B-4B12-B351-2E99EAE3F8E3
005202206230827
008220623s2014 vm por
0091 0
022 |a18592503
039|y20220623082722|zhuongnt
0410 |apor
044 |avm
1000 |aĐoàn, Thị Thu Hiền.
24510|aTiếng Bồ Đào Nha ở Braxin = A lisngua Portuguesa no Brasil /|cĐoàn Thị Thu Hiền.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2014
300 |atr. 118-125
520 |aBài viết đề cập đến sự hình thành và các giai đoạn phát triển của tiếng Bồ Đào Nha Braxin, đồng thời giới thiệu một số nét khác biệt giữa tiếng Bồ Đào Nha Braxin và tiếng Bồ Đào Nha châu Âu.
65007|aTiếng Bồ Đào Nha|bBraxin
6530 |aBraxin
6530 |aTiếng Bồ Đào Nha
773 |tTạp chí khoa học ngoại ngữ|gSố 41/2014

Không có liên kết tài liệu số nào