• Bài trích
  • Ảnh hưởng của Bồ Đào Nha đối với ẩm thực Braxin = A influência Portuguesa na culinária Brasileira /

Tác giả CN Nguyễn, Minh Trang.
Nhan đề Ảnh hưởng của Bồ Đào Nha đối với ẩm thực Braxin = A influência Portuguesa na culinária Brasileira /Nguyễn Minh Trang.
Thông tin xuất bản Hà Nội :Đại học Hà Nội,2014
Mô tả vật lý tr. 136-140
Tóm tắt Bài viết trình bày ảnh hưởng của Bồ Đào Nha đối với ẩm thực Braxin.
Thuật ngữ chủ đề Ẩm thực-Braxin
Từ khóa tự do Ẩm thực
Từ khóa tự do Braxin
Nguồn trích Tạp chí khoa học ngoại ngữ. - Số 41/2014
000 00000nab#a2200000u##4500
00165687
0022
0045DC76838-F45F-4382-8C2B-26F9E1F1BCC9
005202206230845
008220623s2014 vm por
0091 0
022 |a18592503
039|y20220623084549|zhuongnt
0410 |apor
044 |avm
1000 |aNguyễn, Minh Trang.
24510|aẢnh hưởng của Bồ Đào Nha đối với ẩm thực Braxin = A influência Portuguesa na culinária Brasileira /|cNguyễn Minh Trang.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2014
300 |atr. 136-140
520 |aBài viết trình bày ảnh hưởng của Bồ Đào Nha đối với ẩm thực Braxin.
65007|aẨm thực|bBraxin
6530 |aẨm thực
6530 |aBraxin
773 |tTạp chí khoa học ngoại ngữ|gSố 41/2014

Không có liên kết tài liệu số nào