• Bài trích
  • Tính đa chức năng: nguyên tắc tổ chức của ngôn ngữ = Polyfunctionality: language organizing principle /

Tác giả CN Hoàng, Văn Vân.
Nhan đề Tính đa chức năng: nguyên tắc tổ chức của ngôn ngữ = Polyfunctionality: language organizing principle / Hoàng Văn Vân.
Thông tin xuất bản Hà Nội :Đại học Hà Nội,2013
Mô tả vật lý tr. 3-22
Tóm tắt Bài viết nghiên cứu về một trong những đặc điểm quan trọng nhất của ngôn ngữ tình đa chức năng.
Thuật ngữ chủ đề Ngôn ngữ-Nguyên tắc tổ chức-Tính đa chức năng
Từ khóa tự do Ngôn ngữ
Từ khóa tự do Nguyên tắc tổ chức
Từ khóa tự do Tính đa chức năng
Nguồn trích Tạp chí khoa học ngoại ngữ. - Số 36/2013
000 00000nab#a2200000u##4500
00165688
0022
00452BBB834-5F61-45E9-ABFE-FD2B8A9D546F
005202206230901
008220623s2013 vm vie
0091 0
022 |a18592503
039|y20220623090119|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
1000 |aHoàng, Văn Vân.
24510|aTính đa chức năng: nguyên tắc tổ chức của ngôn ngữ = Polyfunctionality: language organizing principle / |cHoàng Văn Vân.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2013
300 |atr. 3-22
520 |aBài viết nghiên cứu về một trong những đặc điểm quan trọng nhất của ngôn ngữ tình đa chức năng.
65017|aNgôn ngữ|xNguyên tắc tổ chức|xTính đa chức năng
6530 |aNgôn ngữ
6530 |aNguyên tắc tổ chức
6530 |aTính đa chức năng
773 |tTạp chí khoa học ngoại ngữ|gSố 36/2013

Không có liên kết tài liệu số nào