• Bài trích
  • Ý niệm hóa cảm xúc "sợ hãi" trong tiếng Anh và tiếng Việt = The conceptualization of the emotion of 'fear' in English and Vietnamese: a contrastive analysis /

Tác giả CN Nguyễn, Văn Trào.
Nhan đề Ý niệm hóa cảm xúc "sợ hãi" trong tiếng Anh và tiếng Việt = The conceptualization of the emotion of 'fear' in English and Vietnamese: a contrastive analysis /Nguyễn Văn Trào.
Thông tin xuất bản Hà Nội :Đại học Hà Nội,2013
Mô tả vật lý tr. 23-45
Tóm tắt Bài viết nghiên cứu từ bình diện xuyên ngôn các thành ngữ biểu thị tình cảm SỢ HÃI trong tiếng Anh và tiếng Việt. Bài viết cũng chứng minh rằng ẩn dụ và hoán dụ hiện diện trong các thành ngữ biểu thị tình cảm của con người có mối liên hệ chặt chẽ không chỉ với yếu tố tâm-sinh lí học, mà còn gắn liền với văn hóa dân tộc của người bản ngữ.
Thuật ngữ chủ đề Ý niệm cảm xúc-Sợ hãi-Tiếng Anh
Thuật ngữ chủ đề Ý niệm cảm xúc-Sợ hãi-Tiếng Việt
Từ khóa tự do Sợ hãi
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Tiếng Việt
Từ khóa tự do Ý niệm cảm xúc
Nguồn trích Tạp chí khoa học ngoại ngữ. - Số 36/2013
000 00000nab#a2200000u##4500
00165689
0022
004A532BD2F-4C45-4248-AE2B-F070D923BF89
005202206230935
008220623s2013 vm eng
0091 0
022 |a18592503
039|y20220623093502|zhuongnt
0410 |aeng
044 |avm
1000 |aNguyễn, Văn Trào.
24510|aÝ niệm hóa cảm xúc "sợ hãi" trong tiếng Anh và tiếng Việt = The conceptualization of the emotion of 'fear' in English and Vietnamese: a contrastive analysis /|cNguyễn Văn Trào.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2013
300 |atr. 23-45
520 |aBài viết nghiên cứu từ bình diện xuyên ngôn các thành ngữ biểu thị tình cảm SỢ HÃI trong tiếng Anh và tiếng Việt. Bài viết cũng chứng minh rằng ẩn dụ và hoán dụ hiện diện trong các thành ngữ biểu thị tình cảm của con người có mối liên hệ chặt chẽ không chỉ với yếu tố tâm-sinh lí học, mà còn gắn liền với văn hóa dân tộc của người bản ngữ.
65017|aÝ niệm cảm xúc|xSợ hãi|xTiếng Anh
65017|aÝ niệm cảm xúc|xSợ hãi|xTiếng Việt
6530 |aSợ hãi
6530 |aTiếng Anh
6530 |aTiếng Việt
6530 |aÝ niệm cảm xúc
773 |tTạp chí khoa học ngoại ngữ|gSố 36/2013

Không có liên kết tài liệu số nào