• Bài trích
  • Tìm hiểu cách sử dụng một số từ Hán - Nhật, như Hán - Việt: kỉ luật, sinh sản, sinh hoạt, chú ý, sĩ nông công thương,... = An observation of the use of the Sino-Japanese and Sino-Vietnamese words as: kỉ luật, sinh sản, sinh hoạt, chú ý, sĩ nông công thương,... /

Tác giả CN Nguyễn, Tô Chung.
Nhan đề Tìm hiểu cách sử dụng một số từ Hán - Nhật, như Hán - Việt: kỉ luật, sinh sản, sinh hoạt, chú ý, sĩ nông công thương,... = An observation of the use of the Sino-Japanese and Sino-Vietnamese words as: kỉ luật, sinh sản, sinh hoạt, chú ý, sĩ nông công thương,... /Nguyễn Tô Chung.
Thông tin xuất bản Hà Nội :Đại học Hà Nội,2013
Mô tả vật lý tr. 74-79
Tóm tắt Bài viết tìm hiểu cách sử dụng một số từ Hán-Nhật, Hán-Việt, tập trung ở những từ dễ gây nhầm lẫn về nghĩa dùng trong giao tiếp khi chúng được chuyển dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác.
Thuật ngữ chủ đề Từ Hán-Nhật-Cách sử dụng
Thuật ngữ chủ đề Từ Hán-Việt-Cách sử dụng
Từ khóa tự do Cách sử dụng
Từ khóa tự do Từ Hán-Nhật
Từ khóa tự do Từ Hán-Việt
Nguồn trích Tạp chí khoa học ngoại ngữ. - Số 36/2013
000 00000nab#a2200000u##4500
00165692
0022
004B8776262-70E2-4B25-892F-75B2EABD008E
005202206231025
008220623s2013 vm vie
0091 0
022 |a18592503
039|y20220623102518|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
1000 |aNguyễn, Tô Chung.
24510|aTìm hiểu cách sử dụng một số từ Hán - Nhật, như Hán - Việt: kỉ luật, sinh sản, sinh hoạt, chú ý, sĩ nông công thương,... = An observation of the use of the Sino-Japanese and Sino-Vietnamese words as: kỉ luật, sinh sản, sinh hoạt, chú ý, sĩ nông công thương,... /|cNguyễn Tô Chung.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2013
300 |atr. 74-79
520 |aBài viết tìm hiểu cách sử dụng một số từ Hán-Nhật, Hán-Việt, tập trung ở những từ dễ gây nhầm lẫn về nghĩa dùng trong giao tiếp khi chúng được chuyển dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác.
65017|aTừ Hán-Nhật|xCách sử dụng
65017|aTừ Hán-Việt|xCách sử dụng
6530 |aCách sử dụng
6530 |aTừ Hán-Nhật
6530 |aTừ Hán-Việt
773 |tTạp chí khoa học ngoại ngữ|gSố 36/2013

Không có liên kết tài liệu số nào