• Bài trích
  • Những yếu tố ảnh hưởng đến tính tích cực của học sinh phổ thông Việt Nam trong việc dạy nói tiếng Nga = Factors affecting Vietnamese students' activeness in learning Russian speaking skill /

Tác giả CN Trương, Thị Dung.
Nhan đề Những yếu tố ảnh hưởng đến tính tích cực của học sinh phổ thông Việt Nam trong việc dạy nói tiếng Nga = Factors affecting Vietnamese students' activeness in learning Russian speaking skill /Trương Thị Dung.
Thông tin xuất bản Hà Nội :Đại học Hà Nội,2013
Mô tả vật lý tr. 80-87
Tóm tắt Bài viết đề cập đến một số yếu tố chính ảnh hưởng đến tính tích cực của học sinh Việt Nam trong việc dạy nói tiếng Nga.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Nga-Dạy nói-Yếu tố ảnh hưởng
Từ khóa tự do Dạy nói
Từ khóa tự do Tiếng Nga
Từ khóa tự do Yếu tố ảnh hưởng
Nguồn trích Tạp chí khoa học ngoại ngữ. - Số 36/2013
000 00000nab#a2200000u##4500
00165693
0022
004B88EFC29-90F9-43AE-84FD-965BE53B2DF3
005202206231034
008220623s2013 vm rus
0091 0
022 |a18592503
039|y20220623103411|zhuongnt
0410 |arus
044 |avm
1000|aTrương, Thị Dung.
24510|aNhững yếu tố ảnh hưởng đến tính tích cực của học sinh phổ thông Việt Nam trong việc dạy nói tiếng Nga = Factors affecting Vietnamese students' activeness in learning Russian speaking skill /|cTrương Thị Dung.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2013
300 |atr. 80-87
520 |aBài viết đề cập đến một số yếu tố chính ảnh hưởng đến tính tích cực của học sinh Việt Nam trong việc dạy nói tiếng Nga.
65017|aTiếng Nga|xDạy nói|xYếu tố ảnh hưởng
6530 |aDạy nói
6530 |aTiếng Nga
6530 |aYếu tố ảnh hưởng
773 |tTạp chí khoa học ngoại ngữ|gSố 36/2013

Không có liên kết tài liệu số nào