• Bài trích
  • Bàn về dịch văn học nhân đọc bản dịch "Kiệt tác không người biết" của đại văn hào Ban-Dắc = Discussion of literary translation: a critical analysis of the Vietnamese translation of 'The unknown Masterpiece' by Honoré de Balzac /

Tác giả CN Nguyễn, Danh Vu.
Nhan đề Bàn về dịch văn học nhân đọc bản dịch "Kiệt tác không người biết" của đại văn hào Ban-Dắc = Discussion of literary translation: a critical analysis of the Vietnamese translation of 'The unknown Masterpiece' by Honoré de Balzac /Nguyễn Danh Vu.
Thông tin xuất bản Hà Nội :Đại học Hà Nội,2013
Mô tả vật lý tr. 112-136
Tóm tắt Trong bài viết này, tác giả muốn đề cập và làm sáng tỏ hai vấn đề: 1. Nhận diện và thử tìm lời giải cho những lỗi trong bản dịch "Kiệt tác không người biết", 2. Bàn về dịch văn học như một hoạt động sáng tạo nghệ thuật.
Thuật ngữ chủ đề Dịch văn học
Từ khóa tự do Dịch văn học
Nguồn trích Tạp chí khoa học ngoại ngữ. - Số 36/2013
000 00000nab#a2200000u##4500
00165696
0022
0040A7A9F0C-BA9D-430A-84F0-042E182F4D6C
005202206231110
008220623s2013 vm vie
0091 0
022 |a18592503
039|y20220623111048|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
1000 |aNguyễn, Danh Vu.
24510|aBàn về dịch văn học nhân đọc bản dịch "Kiệt tác không người biết" của đại văn hào Ban-Dắc = Discussion of literary translation: a critical analysis of the Vietnamese translation of 'The unknown Masterpiece' by Honoré de Balzac /|cNguyễn Danh Vu.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2013
300 |atr. 112-136
520 |aTrong bài viết này, tác giả muốn đề cập và làm sáng tỏ hai vấn đề: 1. Nhận diện và thử tìm lời giải cho những lỗi trong bản dịch "Kiệt tác không người biết", 2. Bàn về dịch văn học như một hoạt động sáng tạo nghệ thuật.
65007|aDịch văn học
6530 |aDịch văn học
773 |tTạp chí khoa học ngoại ngữ|gSố 36/2013

Không có liên kết tài liệu số nào