• Kỷ yếu
  • 428.0071 KYY
    Kỷ yếu Hội thảo khoa học giáo viên khoa Tiếng Anh chuyên ngành :

Ký hiệu xếp giá 428.0071 KYY
Nhan đề Kỷ yếu Hội thảo khoa học giáo viên khoa Tiếng Anh chuyên ngành : Lưu hành nội bộ / Trường Đại học Hà Nội
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 252 p. ; 30 cm.
Đề mục chủ đề Tiếng Anh-Hội thảo khoa học giáo viên-Nghiên cứu và giảng dạy
Thuật ngữ không kiểm soát Hội thảo khoa học giáo viên
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
Thuật ngữ không kiểm soát Nghiên cứu
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh chuyên ngành
Thuật ngữ không kiểm soát Giảng dạy
Địa chỉ 300NCKH_Kỷ yếu(1): 000137872
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh30706(1): 000137871
000 00000nam#a2200000u##4500
00168159
00213
004D114E920-3968-48C6-B72A-072764B9658D
005202308021445
008230323s2023 vm eng
0091 0
039|a20230802144555|bmaipt|c20230515152635|dhuongnt|y20230323144341|zmaipt
0410 |aeng
044 |avm
08204|a428.0071|bKYY
24500|aKỷ yếu Hội thảo khoa học giáo viên khoa Tiếng Anh chuyên ngành : |bLưu hành nội bộ / |cTrường Đại học Hà Nội
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2023
300 |a252 p. ; |c30 cm.
65017|aTiếng Anh|xHội thảo khoa học giáo viên|xNghiên cứu và giảng dạy
6530 |aHội thảo khoa học giáo viên
6530 |aTiếng Anh
6530 |aNghiên cứu
6530 |aTiếng Anh chuyên ngành
6530 |aGiảng dạy
655 |aKỷ yếu|xKhoa tiếng Anh
852|a300|bNCKH_Kỷ yếu|j(1): 000137872
852|a300|bNCKH_Nội sinh|c30706|j(1): 000137871
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/kyyeu/000137871thumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d2
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000137872 NCKH_Kỷ yếu 428.0071 KYY Kỷ yếu hội nghị 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000137871 NCKH_Nội sinh Kỷ yếu 428.0071 KYY Kỷ yếu hội nghị 2 Tài liệu không phục vụ