• Kỷ yếu
  • 428.0071 KYY
    Kỷ yếu Hội thảo khoa học sinh viên năm học 2022-2023 (lần thứ nhất) Khoa tiếng Anh /

Ký hiệu xếp giá 428.0071 KYY
Nhan đề Kỷ yếu Hội thảo khoa học sinh viên năm học 2022-2023 (lần thứ nhất) Khoa tiếng Anh / Khoa tiếng Anh - Trường Đại học Hà Nội
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 413 p. ; 30 cm.
Đề mục chủ đề Tiếng Anh-Nghiên cứu-Học tập
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
Thuật ngữ không kiểm soát Nghiên cứu
Thuật ngữ không kiểm soát Hội thảo khoa học
Thuật ngữ không kiểm soát Học tập
Thuật ngữ không kiểm soát Văn hóa Anh
Địa chỉ 300NCKH_Kỷ yếu(2): 000137873-4
000 00000nam#a2200000u##4500
00168160
00213
0042B53DD4B-10E3-415A-A3F4-21A151636C40
005202308021446
008230324s2023 vm eng
0091 0
039|a20230802144615|bmaipt|c20230515152817|dhuongnt|y20230324083718|zmaipt
0410 |avie
0410|aeng
044 |avm
08204|a428.0071|bKYY
24500|aKỷ yếu Hội thảo khoa học sinh viên năm học 2022-2023 (lần thứ nhất) Khoa tiếng Anh / |cKhoa tiếng Anh - Trường Đại học Hà Nội
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2023
300 |a413 p. ; |c30 cm.
65017|aTiếng Anh|xNghiên cứu|xHọc tập
6530 |aTiếng Anh
6530 |aNghiên cứu
6530 |aHội thảo khoa học
6530 |aHọc tập
6530 |aVăn hóa Anh
655 |aKỉ yếu|xKhoa tiếng Anh
852|a300|bNCKH_Kỷ yếu|j(2): 000137873-4
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/kyyeu/000137874thumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d2
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000137873 NCKH_Kỷ yếu 428.0071 KYY Kỷ yếu hội nghị 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000137874 NCKH_Kỷ yếu 428.0071 KYY Kỷ yếu hội nghị 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện