• Khoá luận
  • 382 NGH
    年から 2019 年までの日越貿易収支状況の概要 このテーマに関する日本語学部の学生の興味及び理解力の調査 =

Ký hiệu xếp giá 382 NGH
Tác giả CN Nguyễn, Diệu Huyền.
Nhan đề 年から 2019 年までの日越貿易収支状況の概要 このテーマに関する日本語学部の学生の興味及び理解力の調査 = Khái quát tình hình cán cân thương mại Việt Nam – Nhật Khái Bản giai đoạn 2015-2019 : Khảo sát mức độ quan tâm và tầm hiểu biết của sinh viên Khoa tiếng Nhật về đề tài này 2015 / Nguyễn Diệu Huyền ; Đỗ Yến Linh hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 66 tr. : bảng, biểu đồ ; 30 cm.
Đề mục chủ đề Thương mại quốc tế-Việt Nam-Nhật Bản
Thuật ngữ không kiểm soát Nhật Bản
Thuật ngữ không kiểm soát Việt Nam
Thuật ngữ không kiểm soát Thương mại
Tác giả(bs) CN Đỗ, Yến Linh
Địa chỉ 300NCKH_Khóa luận303007(2): 000121434-5
000 00000nam#a2200000u##4500
00163349
0026
00457C2E841-7757-488B-8C93-878C6AFD1D64
005202111021359
008210916s2021 vm jpn
0091 0
039|a20211102135930|bhuongnt|c20210924111510|dmaipt|y20210916093403|zhuongnt
0410 |ajpn
044 |avm
08204|a382|bNGH
1000 |aNguyễn, Diệu Huyền.
24510|a 年から 2019 年までの日越貿易収支状況の概要 このテーマに関する日本語学部の学生の興味及び理解力の調査 = |bKhái quát tình hình cán cân thương mại Việt Nam – Nhật Khái Bản giai đoạn 2015-2019 : Khảo sát mức độ quan tâm và tầm hiểu biết của sinh viên Khoa tiếng Nhật về đề tài này 2015 / |cNguyễn Diệu Huyền ; Đỗ Yến Linh hướng dẫn.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2021
300 |a66 tr. :|bbảng, biểu đồ ;|c30 cm.
65017|aThương mại quốc tế|xViệt Nam|xNhật Bản
6530 |aNhật Bản
6530 |aViệt Nam
6530 |aThương mại
655|aKhóa luận|xKhoa tiếng Nhật
7000 |aĐỗ, Yến Linh|ehướng dẫn
852|a300|bNCKH_Khóa luận|c303007|j(2): 000121434-5
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/khoaluan/nb/000121434thumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d2
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000121435 NCKH_Khóa luận KL-NB 382 NGH Khoá luận 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000121434 NCKH_Khóa luận KL-NB 382 NGH Khoá luận 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện