• Khoá luận
  • 305.42 DIH
    ベトナムにおけるジェンダー平等な家庭・職場 「日本の家庭・職場との対照を含む」 =

Ký hiệu xếp giá 305.42 DIH
Tác giả CN Đinh, Quang Hào
Nhan đề ベトナムにおけるジェンダー平等な家庭・職場 「日本の家庭・職場との対照を含む」 = Bình đẳng giới trong gia đình và nơi làm việc tại Việt Nam (Đối chiếu với Nhật Bản) / Đinh Quang Hào ; Nguyễn Kim Thu hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 40 tr. : biểu đồ, đồ thị ; 30 cm.
Đề mục chủ đề Giới-Bình đẳng giới-Việt Nam-Nhật Bản
Thuật ngữ không kiểm soát Việt Nam
Thuật ngữ không kiểm soát Gia đình
Thuật ngữ không kiểm soát Bình đẳng giới
Thuật ngữ không kiểm soát Nơi làm việc
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Kim Thu
Địa chỉ 300NCKH_Khóa luận303007(2): 000121408-9
000 00000nam#a2200000u##4500
00163361
0026
0048B3C570A-AC31-4E29-8938-63C727A0FD72
005202111021036
008210916s2021 vm jpn
0091 0
039|a20211102103641|bhuongnt|c20210927150225|dmaipt|y20210916153019|zhuongnt
0410 |ajpn
044 |avm
08204|a305.42|bDIH
1000 |aĐinh, Quang Hào
24510|a ベトナムにおけるジェンダー平等な家庭・職場 「日本の家庭・職場との対照を含む」 = |bBình đẳng giới trong gia đình và nơi làm việc tại Việt Nam (Đối chiếu với Nhật Bản) / |cĐinh Quang Hào ; Nguyễn Kim Thu hướng dẫn.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2021
300 |a40 tr. :|bbiểu đồ, đồ thị ;|c30 cm.
65017|aGiới|xBình đẳng giới|bViệt Nam|bNhật Bản
6530 |aViệt Nam
6530 |aGia đình
6530 |aBình đẳng giới
6530 |aNơi làm việc
655|aKhóa luận|xKhoa tiếng Nhật
7000 |aNguyễn, Kim Thu|ehướng dẫn
852|a300|bNCKH_Khóa luận|c303007|j(2): 000121408-9
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/khoaluan/nb/000121408thumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d2
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000121409 NCKH_Khóa luận KL-NB 305.42 DIH Khoá luận 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000121408 NCKH_Khóa luận KL-NB 305.42 DIH Khoá luận 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện