• Sách
  • 715.09759 STR
    Florida, my Eden /

DDC 715.09759
Tác giả CN Stresau, Frederic B.
Nhan đề Florida, my Eden / Frederic B. Stresau.
Thông tin xuất bản Port Salerno, Fla. : Florida Classics Library, 1986.
Mô tả vật lý viii, 301 p. : ill. (some col.) ; 24 cm.
Phụ chú Includes index.
Thuật ngữ chủ đề Ground cover plants-Florida.
Thuật ngữ chủ đề Ornamental woody plants-Florida.
Thuật ngữ chủ đề Plants, Ornamental-Florida.
Thuật ngữ chủ đề Tropical plants-Florida.
Thuật ngữ chủ đề Kiến trúc nhà ở-Gỗ-TVĐHHN
Từ khóa tự do Cây nhiệt đới.
Từ khóa tự do Cây trồng nhiệt đới.
Từ khóa tự do Kiến trúc nhà ở
Từ khóa tự do Xây dựng
000 00000cam a2200000 a 4500
00114051
0021
00422981
008050511s1986 flu eng
0091 0
020|a091245119X
039|a20050511000000|bhangctt|y20050511000000|zsvtt
0410|aeng
044|aflu
08204|a715.09759|bSTR
090|a715.09759|bSTR
1001 |aStresau, Frederic B.
24510|aFlorida, my Eden /|cFrederic B. Stresau.
260|aPort Salerno, Fla. :|bFlorida Classics Library,|c1986.
300|aviii, 301 p. :|bill. (some col.) ;|c24 cm.
500|aIncludes index.
504|aBibliography: p. 300-301.
65000|aGround cover plants|zFlorida.
65000|aOrnamental woody plants|zFlorida.
65000|aPlants, Ornamental|zFlorida.
65000|aTropical plants|zFlorida.
65017|aKiến trúc nhà ở|xGỗ|2TVĐHHN
6530 |aCây nhiệt đới.
6530 |aCây trồng nhiệt đới.
6530 |aKiến trúc nhà ở
6530 |aXây dựng
890|a0|b0|c0|d0

Không có liên kết tài liệu số nào