• Khoá luận
  • 721.09597 TRM
    Architecture des habitations à Hanoi à l époque coloniale Francais :

Ký hiệu xếp giá 721.09597 TRM
Tác giả CN Trần, Khánh Minh.
Nhan đề Architecture des habitations à Hanoi à l époque coloniale Francais :Fin du 19 efmee siècle - Desbut du 20 efmee siècle /Trần Khánh Minh; Trần Văn Công hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2017.
Mô tả vật lý 55 tr. ; 30 cm.
Thuật ngữ không kiểm soát Thế kỉ 19.
Thuật ngữ không kiểm soát Hanoi
Thuật ngữ không kiểm soát Kiến trúc nhà ở.
Thuật ngữ không kiểm soát Hà Nội.
Thuật ngữ không kiểm soát Thời Pháp thuộc.
Thuật ngữ không kiểm soát Architecture des habitations
Thuật ngữ không kiểm soát l époque coloniale Francais
Thuật ngữ không kiểm soát Kiến trúc.
Tác giả(bs) CN Trần, Văn Công.
Địa chỉ 100TK_Kho lưu tổng303009(2): 000103200-1
000 00000nam#a2200000ui#4500
00151251
0026
004BE12F29F-D1EC-4127-ADF2-399D65654DB3
005201803221649
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20180322165001|btult|y20180315094426|zhuongnt
0410 |afre
044 |avm
08204|a721.09597|bTRM
1000 |aTrần, Khánh Minh.
24510|aArchitecture des habitations à Hanoi à l époque coloniale Francais :|bFin du 19 efmee siècle - Desbut du 20 efmee siècle /|cTrần Khánh Minh; Trần Văn Công hướng dẫn.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2017.
300 |a55 tr. ; |c30 cm.
6530 |aThế kỉ 19.
6530 |aHanoi
6530 |aKiến trúc nhà ở.
6530 |aHà Nội.
6530 |aThời Pháp thuộc.
6530 |aArchitecture des habitations
6530 |al époque coloniale Francais
6530 |aKiến trúc.
655|aKhóa luận|xTiếng Pháp
7000 |aTrần, Văn Công.|eHướng dẫn.
852|a100|bTK_Kho lưu tổng|c303009|j(2): 000103200-1
890|a2|b0|c1|d2
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000103200 TK_Kho lưu tổng KL-PH 721.09597 TRM Khoá luận 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000103201 TK_Kho lưu tổng KL-PH 721.09597 TRM Khoá luận 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện