Lịch 10-2021
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN  
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Nhan đề Thời gian Địa điểm Nội dung Người chủ trì Phân loại
11/10/2021
Hướng dẫn sử dụng Thư viện - Nhóm 02 - sáng 07:30  - 11:30 Trực tuyến Thư viện Lịch tập huấn
Kỹ năng thông tin - Nhóm 01 - sáng 07:30  - 11:30 Trực tuyến Thư viện Lịch tập huấn
Kỹ năng thông tin - Nhóm 02 - sáng 07:30  - 11:30 Trực tuyến Thư viện Lịch tập huấn
Hướng dẫn sử dụng Thư viện - Nhóm 03- Chiều 12:30  - 16:30 Trực tuyến Thư viện Lịch tập huấn
Hướng dẫn sử dụng Thư viện - Nhóm 04 - Chiều 12:30  - 16:30 Trực tuyến Thư viện Lịch tập huấn
Kỹ năng thông tin - Nhóm 03 - Chiều 12:30  - 16:30 Trực tuyến Thư viện Lịch tập huấn
Kỹ năng thông tin - Nhóm 04 - Chiều 12:30  - 16:30 Trực tuyến Thư viện Lịch tập huấn
Hướng dẫn sử dụng Thư viện - Nhóm 01 - sáng 07:30  - 11:30 Trực tuyến

HD SDTV - Nhóm 01 - Sáng

Thư viện Lịch tập huấn
12/10/2021
Hướng dẫn sử dụng Thư viện - Nhóm 05- Sáng 07:30  - 11:30 Trực tuyến Thư viện Lịch tập huấn
Kỹ năng thông tin - Nhóm 05 - sáng 07:30  - 11:30 Trực tuyến Thư viện Lịch tập huấn
Kỹ năng thông tin - Nhóm 06 - sáng 07:30  - 11:30 Trực tuyến Thư viện Lịch tập huấn
Hướng dẫn sử dụng Thư viện - Nhóm 07- Chiều 12:30  - 16:30 Trực tuyến Thư viện Lịch tập huấn
Hướng dẫn sử dụng Thư viện - Nhóm 08 - Chiều 12:30  - 16:30 Trực tuyến Thư viện Lịch tập huấn
Kỹ năng thông tin - Nhóm 07 - Chiều 12:30  - 16:30 Trực tuyến Thư viện Lịch tập huấn
Kỹ năng thông tin - Nhóm 08 - Chiều 12:30  - 16:30 Trực tuyến Thư viện Lịch tập huấn
Hướng dẫn sử dụng Thư viện - Nhóm 06 - Sáng 07:30  - 11:30 Trực tuyến Thư viện Lịch tập huấn
13/10/2021
Hướng dẫn sử dụng Thư viện - Nhóm 09 - Sáng 07:30  - 11:30 Thư viện Lịch tập huấn
Hướng dẫn sử dụng Thư viện - Nhóm 10 - sáng 07:30  - 11:30 Trực tuyến Thư viện Lịch tập huấn
Kỹ năng thông tin - Nhóm 09 - Sáng 07:30  - 11:30 Trực tuyến Thư viện Lịch tập huấn
Kỹ năng thông tin - Nhóm 10 - Sáng 07:30  - 11:30 Trực tuyến Thư viện Lịch tập huấn
Hướng dẫn sử dụng Thư viện - Nhóm 11- Chiều 12:30  - 16:30 Trực tuyến Thư viện Lịch tập huấn
Hướng dẫn sử dụng Thư viện - Nhóm 12 - Chiều 12:30  - 16:30 Trực tuyến Thư viện Lịch tập huấn
Kỹ năng thông tin - Nhóm 11 - Chiều 12:30  - 16:30 Trực tuyến Thư viện Lịch tập huấn
Kỹ năng thông tin - Nhóm 12 - Chiều 12:30  - 16:30 Trực tuyến Thư viện Lịch tập huấn
14/10/2021
Hướng dẫn sử dụng Thư viện - Nhóm 13 - sáng 07:30  - 11:30 Trực tuyến Thư viện Lịch tập huấn
Hướng dẫn sử dụng Thư viện - Nhóm 14 - sáng 07:30  - 11:30 Trực tuyến Thư viện Lịch tập huấn
Kỹ năng thông tin - Nhóm 13 - Sáng 07:30  - 11:30 Trực tuyến Thư viện Lịch tập huấn
Kỹ năng thông tin - Nhóm 14 - Sáng 07:30  - 16:30 Trực tuyến Thư viện Lịch tập huấn
Hướng dẫn sử dụng Thư viện - Nhóm 15 - Chiều 12:30  - 16:30 Trực tuyến Thư viện Lịch tập huấn
Hướng dẫn sử dụng Thư viện - Nhóm 16 - Chiều 12:30  - 16:30 Trực tuyến Thư viện Lịch tập huấn
Kỹ năng thông tin - Nhóm 15 - Chiều 12:30  - 16:30 Trực tuyến Thư viện Lịch tập huấn
Kỹ năng thông tin - Nhóm 16 - Chiều 12:30  - 16:30 Trực tuyến Thư viện Lịch tập huấn
15/10/2021
Hướng dẫn sử dụng Thư viện - Nhóm 17 - sáng 07:30  - 11:30 Trực tuyến Thư viện Lịch tập huấn
Hướng dẫn sử dụng Thư viện - Nhóm 18 - sáng 07:30  - 11:30 Trực tuyến Thư viện Lịch tập huấn
Kỹ năng thông tin - Nhóm 17 - sáng 07:30  - 11:30 Trực tuyến Thư viện Lịch tập huấn
Kỹ năng thông tin - Nhóm 18 - sáng 07:30  - 11:30 Trực tuyến Thư viện Lịch tập huấn
Hướng dẫn sử dụng Thư viện - Nhóm 19 - Chiều 12:30  - 16:30 Trực tuyến Thư viện Lịch tập huấn
Hướng dẫn sử dụng Thư viện - Nhóm 20 - Chiều 12:30  - 16:30 Trực tuyến Thư viện Lịch tập huấn
Kỹ năng thông tin - Nhóm 19 - Chiều 12:30  - 16:30 Trực tuyến Thư viện Lịch tập huấn
Kỹ năng thông tin - Nhóm 20 - Chiều 12:30  - 16:30 Trực tuyến Thư viện Lịch tập huấn
16/10/2021
Hướng dẫn sử dụng Thư viện - Nhóm 21 - sáng 07:30  - 11:30 Trực tuyến Thư viện Lịch tập huấn
Hướng dẫn sử dụng Thư viện - Nhóm 22 - Chiều 12:30  - 16:30 Trực tuyến Thư viện Lịch tập huấn
Kỹ năng thông tin - Nhóm 21 - sáng 07:30  - 11:30 Trực tuyến Thư viện Lịch tập huấn
Kỹ năng thông tin - Nhóm 22 - Chiều 12:30  - 16:30 Trực tuyến Thư viện Lịch tập huấn