Lịch 09-2019
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN  
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Nhan đề Thời gian Địa điểm Nội dung sự kiện Người chủ trì Loại sự kiện
23/09/2019
Tập huấn sử dụng Thư viện 07:30  - 11:30 Phòng 301 - Tầng 3 tòa nhà Thư viện

Tập huấn sử dụng Thư viện - nhóm 24

Thư viện Lịch tập huấn
Tập huấn Kỹ năng Thông tin 07:30  - 11:30 Phòng 302 - Tầng 3 tòa nhà Thư viện

Tập huấn Kỹ năng Thông tin - nhóm 23

Thư viện Lịch tập huấn
Tập huấn sử dụng Thư viện 12:30  - 16:30 Phòng 301 - Tầng 3 tòa nhà Thư viện

Tập huấn sử dụng Thư viện - nhóm 25

Thư viện Lịch tập huấn
Tập huấn Kỹ năng Thông tin 12:30  - 16:30 Phòng 302 - Tầng 3 tòa nhà Thư viện

Tập huấn Kỹ năng Thông tin - nhóm 24

Thư viện Lịch tập huấn
24/09/2019
Tập huấn sử dụng Thư viện 07:30  - 11:30 Phòng 301 - Tầng 3 tòa nhà Thư viện

Tập huấn sử dụng Thư viện - nhóm 26

Thư viện Lịch tập huấn
Tập huấn Kỹ năng Thông tin 07:30  - 11:30 Phòng 302 - Tầng 3 tòa nhà Thư viện

Tập huấn Kỹ năng Thông tin - nhóm 25

Thư viện Lịch tập huấn
Tập huấn sử dụng Thư viện 12:30  - 16:30 Phòng 301 - Tầng 3 tòa nhà Thư viện

Tập huấn sử dụng Thư viện - nhóm 27

Thư viện Lịch tập huấn
Tập huấn Kỹ năng Thông tin 12:30  - 16:30 Phòng 302 - Tầng 3 tòa nhà Thư viện

Tập huấn Kỹ năng Thông tin - nhóm 26

Thư viện Lịch tập huấn
25/09/2019
Tập huấn sử dụng Thư viện 07:30  - 11:30 Phòng 301 - Tầng 3 tòa nhà Thư viện

Tập huấn sử dụng Thư viện - nhóm 28

Thư viện Lịch tập huấn
Tập huấn Kỹ năng Thông tin 07:30  - 11:30 Phòng 302 - Tầng 3 tòa nhà Thư viện

Tập huấn Kỹ năng Thông tin - nhóm 27

Thư viện Lịch tập huấn
Tập huấn sử dụng Thư viện 12:30  - 16:30 Phòng 301 - Tầng 3 tòa nhà Thư viện

Tập huấn sử dụng Thư viện - nhóm 29

Thư viện Lịch tập huấn
Tập huấn Kỹ năng Thông tin 12:30  - 16:30 Phòng 302 - Tầng 3 tòa nhà Thư viện

Tập huấn Kỹ năng Thông tin - nhóm 28

Thư viện Lịch tập huấn
26/09/2019
Tập huấn sử dụng Thư viện 07:30  - 11:30 Phòng 301 - Tầng 3 tòa nhà Thư viện

Tập huấn sử dụng Thư viện - nhóm 30

Thư viện Lịch tập huấn
Tập huấn Kỹ năng Thông tin 07:30  - 11:30 Phòng 302 - Tầng 3 tòa nhà Thư viện

Tập huấn Kỹ năng Thông tin - nhóm 29

Thư viện Lịch tập huấn
Tập huấn sử dụng Thư viện 12:30  - 16:30 Phòng 301 - Tầng 3 tòa nhà Thư viện

Tập huấn sử dụng Thư viện - nhóm 31

Thư viện Lịch tập huấn
Sunway thi. 14:00  - 16:00

Sunway thi.

Văn phòng Sunway Lịch tập huấn
27/09/2019
Tập huấn Kỹ năng Thông tin 07:30  - 11:30 Phòng 302 - Tầng 3 tòa nhà Thư viện

Tập huấn Kỹ năng Thông tin - nhóm 30

Thư viện Lịch tập huấn
Tập huấn sử dụng Thư viện 07:30  - 11:30 Phòng 301 - Tầng 3 tòa nhà Thư viện

Tập huấn sử dụng Thư viện - nhóm 32

Thư viện Lịch tập huấn
Tập huấn Kỹ năng Thông tin 12:30  - 16:30 Phòng 302 - Tầng 3 tòa nhà Thư viện

Tập huấn Kỹ năng Thông tin - nhóm 31

Thư viện Lịch tập huấn
Tập huấn sử dụng Thư viện 12:30  - 16:30 Phòng 301 - Tầng 3 tòa nhà Thư viện

Tập huấn sử dụng Thư viện - nhóm 33

Thư viện Lịch tập huấn
28/09/2019
Tập huấn Kỹ năng Thông tin 07:30  - 11:30 Phòng 302 - Tầng 3 tòa nhà Thư viện

Tập huấn Kỹ năng Thông tin - nhóm 32

Thư viện Lịch tập huấn
Tập huấn sử dụng Thư viện 07:30  - 11:30 Phòng 301 - Tầng 3 tòa nhà Thư viện

Tập huấn sử dụng Thư viện - nhóm 34

Thư viện Lịch tập huấn
Tập huấn Kỹ năng Thông tin 12:30  - 16:30 Phòng 302 - Tầng 3 tòa nhà Thư viện

Tập huấn Kỹ năng Thông tin - nhóm 33

Thư viện Lịch tập huấn
Tập huấn sử dụng Thư viện 12:30  - 16:30 Phòng 301 - Tầng 3 tòa nhà Thư viện

Tập huấn sử dụng Thư viện - nhóm 35

Thư viện Lịch tập huấn