LegoWeb-Menu(Left) Flyout 
Opac-Dmd Serials View 
Ngày phát hành Thư viện Ghi chú Số Mô tả tình trạng Mã thuê bao
01/3/2019 Thư viện trung tâm _Tài liệu tham khảo Số 29/2019.Xem lại phát hành và mẫu đánh số. Số 30, 03/2019 Đã về 178