LegoWeb-Menu(Left) Flyout 
Opac-Dmd Serials View 
Ngày phát hành Thư viện Ghi chú Số Mô tả tình trạng Mã thuê bao
01/1/2020 Thư viện trung tâm _Tài liệu tham khảo Số 1/2020 Dự kiến 192