LegoWeb-Menu(Left) Flyout 
Opac-Dmd Serials View 
Ngày phát hành Thư viện Ghi chú Số Mô tả tình trạng Mã thuê bao
01/10/2019 Thư viện trung tâm _Tài liệu tham khảo Số 4/2019 Dự kiến 192
01/7/2019 Thư viện trung tâm _Tài liệu tham khảo Số 3/2019 Đã về 192
01/4/2019 Thư viện trung tâm _Tài liệu tham khảo Muộn Số 2/2019 Đã về 192
01/1/2019 Thư viện trung tâm _Tài liệu tham khảo Số 1/2019 Đã về 192