Lịch 10-2023
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN  
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Nhan đề Thời gian Địa điểm Nội dung Người chủ trì Phân loại
25/09/2023
Lớp Hướng dẫn sử dụng thư viện 07:20  - 11:10 P.302 Thư viện

Lớp Hướng dẫn sử dụng thư viện - Nhóm 15

Thư viện Lịch tập huấn
Lớp Hướng dẫn sử dụng thư viện 07:20  - 11:10 P.301 Thư viện

Lớp Hướng dẫn sử dụng thư viện - Nhóm 16

Thư viện Lịch tập huấn
Lớp Hướng dẫn sử dụng thư viện 12:20  - 16:10 P.301 Thư viện

Lớp Hướng dẫn sử dụng thư viện - Nhóm 17

Thư viện Lịch tập huấn
Lớp Kỹ năng thông tin 12:20  - 16:10 P.302 Thư viện

Lớp Kỹ năng thông tin - Nhóm 15

Thư viện Lịch tập huấn
Lớp Kỹ năng thông tin 17:20  - 21:00 Trực tuyến

Lớp Kỹ năng thông tin - Nhóm 16

Thư viện Lịch tập huấn
Lớp Kỹ năng thông tin 17:20  - 21:00 Trực tuyến

Lớp Kỹ năng thông tin - Nhóm 17

Thư viện Lịch tập huấn
26/09/2023
Lớp Hướng dẫn sử dụng thư viện 07:20  - 11:10 P.302 Thư viện

Lớp Hướng dẫn sử dụng thư viện - Nhóm 18

Thư viện Lịch tập huấn
Lớp Hướng dẫn sử dụng thư viện 07:20  - 11:10 P.301 Thư viện

Lớp Hướng dẫn sử dụng thư viện - Nhóm 19

Thư viện Lịch tập huấn
Lớp Hướng dẫn sử dụng thư viện 12:20  - 16:10 P.301 Thư viện

Lớp Hướng dẫn sử dụng thư viện - Nhóm 20

Thư viện Lịch tập huấn
Lớp Kỹ năng thông tin 12:20  - 16:10 P.302 Thư viện

Lớp Kỹ năng thông tin - Nhóm 18

Thư viện Lịch tập huấn
Lớp Kỹ năng thông tin 16:20  - 21:00 Trực tuyến

Lớp Kỹ năng thông tin - Nhóm 19

Thư viện Lịch tập huấn
Lớp Kỹ năng thông tin 17:20  - 21:00 Trực tuyến

Lớp Kỹ năng thông tin - Nhóm 20

Thư viện Lịch tập huấn
27/09/2023
Lớp Hướng dẫn sử dụng thư viện 07:20  - 11:10 P.302 Thư viện

Lớp Hướng dẫn sử dụng thư viện - Nhóm 21

Thư viện Lịch tập huấn
Lớp Hướng dẫn sử dụng thư viện 07:20  - 11:10 P.302 Thư viện

Lớp Hướng dẫn sử dụng thư viện - Nhóm 22

Thư viện Lịch tập huấn
Lớp Hướng dẫn sử dụng thư viện 12:20  - 16:10 P.301 Thư viện

Lớp Hướng dẫn sử dụng thư viện - Nhóm 23

Thư viện Lịch tập huấn
Lớp Kỹ năng thông tin 12:20  - 16:10 P.302 Thư viện

Lớp Hướng dẫn sử dụng thư viện - Nhóm 21

Thư viện Lịch tập huấn
Lớp Kỹ năng thông tin 17:20  - 21:00 Trực tuyến

Lớp Hướng dẫn sử dụng thư viện - Nhóm 22

Thư viện Lịch tập huấn
Lớp Kỹ năng thông tin 17:20  - 21:00 Trực tuyến

Lớp Hướng dẫn sử dụng thư viện - Nhóm 23

Thư viện Lịch tập huấn
28/09/2023
Lớp Hướng dẫn sử dụng thư viện 07:20  - 11:10 P.302 Thư viện

Lớp Hướng dẫn sử dụng thư viện - Nhóm 24

Thư viện Lịch tập huấn
Lớp Hướng dẫn sử dụng thư viện 07:20  - 11:10 P.301 Thư viện

Lớp Hướng dẫn sử dụng thư viện - Nhóm 25

Thư viện Lịch tập huấn
Lớp Hướng dẫn sử dụng thư viện 12:20  - 16:10 P.301 Thư viện

Lớp Hướng dẫn sử dụng thư viện - Nhóm 26

Thư viện Lịch tập huấn
Lớp Kỹ năng thông tin 12:20  - 16:10 P.302 Thư viện

Lớp Kỹ năng thông tin - Nhóm 24

Thư viện Lịch tập huấn
Lớp Kỹ năng thông tin 17:20  - 21:00 Trực tuyến

Lớp Kỹ năng thông tin - Nhóm 25

Thư viện Lịch tập huấn
Lớp Kỹ năng thông tin 17:20  - 21:00 Trực tuyến

Lớp Kỹ năng thông tin - Nhóm 26

Thư viện Lịch tập huấn
29/09/2023
Lớp Hướng dẫn sử dụng thư viện 07:20  - 11:10 P.302 Thư viện

Lớp Hướng dẫn sử dụng thư viện - Nhóm 27

Thư viện Lịch tập huấn
Lớp Hướng dẫn sử dụng thư viện 07:20  - 11:10 P.301 Thư viện

Lớp Hướng dẫn sử dụng thư viện - Nhóm 28

Thư viện Lịch tập huấn
Lớp Hướng dẫn sử dụng thư viện 12:20  - 16:10 P.301 Thư viện

Lớp Hướng dẫn sử dụng thư viện - Nhóm 29

Thư viện Lịch tập huấn
Lớp Kỹ năng thông tin 12:20  - 16:10 P.302 Thư viện

Lớp Kỹ năng thông tin - Nhóm 27

Thư viện Lịch tập huấn
Lớp Kỹ năng thông tin 17:20  - 21:00 Trực tuyến

Lớp Kỹ năng thông tin - Nhóm 28

Thư viện Lịch tập huấn
Lớp Kỹ năng thông tin 17:20  - 21:00 Trực tuyến

Lớp Kỹ năng thông tin - Nhóm 29

Thư viện Lịch tập huấn
30/09/2023
Lớp Hướng dẫn sử dụng thư viện 07:20  - 11:10 P.301 Thư viện

Lớp Hướng dẫn sử dụng thư viện - Nhóm 30

Thư viện Lịch tập huấn
Lớp Kỹ năng thông tin 07:20  - 11:10 P.302 Thư viện

Lớp Kỹ năng thông tin - Nhóm 30

Thư viện Lịch tập huấn
Lớp Kỹ năng thông tin 12:20  - 16:10 P.302 Thư viện

Lớp Kỹ năng thông tin - Nhóm 31

Thư viện Lịch tập huấn